Prövning i Försäkringsnämnden

Försäkringsnämnden prövar tvistiga anspråk på grund av försäkringsavtal, vilka hänskjutits för nämndprövning på begäran av försäkrad, skadelidande som begär ersättning på grund av trafik- eller ansvarsförsäkring eller enhet inom försäkringsbolaget.

Nämndens sammansättning
Varje nämndavdelning består av 4 ledamöter varav en sekreterare och en ordförande. Endast en av dessa, sekreteraren, är anställd inom försäkringsbolaget. Övriga ledamöter är externt rekryterade och har specialistkompetens inom sitt område. Ordföranden i varje avdelning är domare. I nämnden ingår också en representant utsedd för att representera kunderna.

Nämndens behandling och beslut
Nämndens förfarande sker enbart skriftligt vilket innebär att de tvistande parterna inte får deltaga vid sammanträdet.

Nämnden meddelar skriftligen sitt beslut till den som begärt prövning. Prövningen i Försäkringsnämnden är kostnadsfri. Beslut som Försäkringsnämnden fattat är bindande för försäkringsbolaget men naturligtvis kan den som överklagat föra ärendet vidare för prövning i annat forum.

Innan du anmäler ditt ärende till Försäkringsnämnden är det viktigt att din handläggares chef eller en specialist tagit del av det aktuella ärendet.

Blankett
Nämnden har tagit fram en särskild blankett för att underlätta för dig att göra din anmälan och för att ge nämnden ett så bra underlag som möjligt för sin tvistprövning. Har du dokument du vill skicka in, skall du använda denna. Om du inte har några bilagor går det bra att e-posta blanketten direkt till oss. Här hittar du blanketten som du kan skriva ut. Fyll i blanketten, skriv ut den och skicka in den tillsammans med den skriftliga bevisning du vill lägga fram till stöd för dina krav.

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten kontaktar du Försäkringsnämndens kansli, tel 075-243 10 31 eller via e-post forsakringsnamnden@trygghansa.se så får du en blankett hemskickad.

Det är viktigt att du skickar med all den information du vill ska vara med vid nämndens prövning.

Skicka anmälan samt bilagor per post till:
Försäkringsnämnden
106 26 Stockholm

Blanketten skall fyllas i så att det klart och tydligt framgår vari tvisten består.

När vi tagit emot din anmälan och eventuella bilagor registreras ett nämndsärende. Ärendet sänds sedan till försäkringsbolaget för yttrande, det vill säga att de ger sin syn på saken.

När vi fått in försäkringsbolagets yttrande skickas detta till dig för kännedom. I samband med det utskicket får du också veta vilket datum ditt ärende tas upp för prövning av nämnden.